linux下给文件赋予所有权限

先进入要赋权的文件路径下 cd /weblogic/efmpfs/efmpbase/war/ 回车后执行 chmod -R 777 apache-tomcat-8.5.69 赋予改文件及子文件所有权限 回车 此时Access处会有变化 常用的linux文件权限: 444 r--r--r-- 600 drw------- 644 drw-r--r-- 666 drw-rw-rw- 700 drwx------ 744 drwxr--r-- 755 drwxr-xr-x 777 drwxrwxrwx 1、从左至右,1-3位数字代表文件所有者的权限,4-6位数字代表同组用户的权限,7-9数字代表其他用户的权限。&nb

2023年1月11日 01:41
421
0